Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Ние вярваме във вашето бъдеще!

Mon èlève diffèrent, ce hèros extra-ordinaire!

Моят различен ученик, този необикновен герой!
В рамките на програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм+” от 15.09.2017 г. нашата гимназия работи по двугодишен проект „Моят различен ученик, този необикновен герой”. Проектът се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по ключова дейност (КА2). Реализира се съвместно с училища от Франция – Гваделупа, Италия, Румъния и България. Учители и ученици ще участват в многоезично партньорство, в което работен език е френският. Проектът има за цел да повиши информираността на учителите за последните достижения в работата с ученици със СОП. В условията на междукултурен обмен, отвъд бариерите на език и религия, участниците ще споделят европейските ценности на съвременното общество и ще изграждат мостове на трайно приятелство и успешно сътрудничество.

   https://www.etwinning.net  е общност на училищата в Европа, част от Еразъм+. Тя предлага платформа за педагози, които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти.

В периода oт 11 до 15 декември 2017 г. в Сливен, България по проект Еразъм+ се проведе обучение на тема „Борба с ранното отпадане от училище. Реализиране на дейности за обмяна на опит – интересни, разнообразни и полезни. Обогатяващи дискусии за образователните системи на всяка държава-партньор. 


19 – 23 матр 2018 г. в Леванто, Италия: обучение на тема „Създаване на мотивираща среда, благоприятна за включването на децата от детската градина до гимназията”. Опитваме се да приложим споделения опит при изграждане на дух на колективизъм на училищната общност. Конкретната цел е и намаляване на броя на ученици от ромски произход, които поради несправяне с учебния материал, постепенно се отказват от учене.15  19 октомври 2018 г. в Льо Мул, Гваделупа: обучителната среща на тема „Алофонията, увреждания и образователни процеси”. Научихме много за работа на учителите в клас с ученици със специални образователни потребности и ролята на ресурсните учители. Натрупаният опит прилагаме при реализация на децата и от етническите малцинства, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български, с приложение на нови игрови методи при развитие на моториката и мисленето на учениците.


03  07 декември 2018 г. в Бая де Фиер, Румъния: обучение на тема „Интеграция на културните малцинства в детската градина или успеха за всички, въпреки различията”. Изявите на децата от детската градина и учениците от всички степени на обучение ни запознаваше с обичаите и традициите на партньорите ни от Бая де Фиер и показваха успешна интеграция на ромските ученици в масовото образование и постигането на успешна реализация от тях, независимо от различията както и сътрудничеството между кметство, местната общност и училището.


11  15 февруари 2019 г. в Льо Мул, Гваделупа, Професионален лицей „Луи Дегре” обучителна среща на тема: „Професионалното участие в глобалния подход на училището за насърчаване на приобщаващото образование”. Запознахме се с професионалния подход при работата с ученици със специални нужди и тяхното обучение с помощта на компютърна техника.


От 25 до 29 март 2019 г. в гр. Шумен, България в ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” бе реализирано обучение на тема „Новости в работата при интеграцията на учениците със специални образователни потребности”. Запознахме нашите гости с тенденциите и новостите при подкрепата и интеграцията на учениците със СОП.