Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Обучение – днес,  добра професия – утре,  успех – за цял живот!


Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии 

„Проф. д-р Асен Златаров – Шумен

приема по документи младежи и девойки след VII клас за учебната 20202021 г. в

дневна форма на обучение по следните професии и специалности:1 паралелка – 26 ученици

Професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия 811070 Готвач

Специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки


0,5 паралелка – 13 ученици

Професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия 811080 Сервитьор-барман

Специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене


0,5 паралелка – 13 ученици

Професионално направление 541 Хранителни технологии

Професия 541030 Хлебар-сладкар

Специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене


0,5 паралелка – 13 ученици

Професионално направление 542 Производствени технологии текстил, облекло обувки и кожи

Професия 542040 Моделиер-технолог на облекло

Специалност 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил


0,5 паралелка – 13 ученици

Професионално направление 815 Фризьорски и козметични услуги

Професия 815010 Фризьор

Специалност 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги
   Всички ученици завършили ПГ по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров получават:
  • Диплома за завършено средно образование;
  • Свидетелство за професионална квалификация;

и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ. 

На нуждаещите се училището осигурява общежитие и транспорт. 

Необходими документи:

  • Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
  • Копие от свидетелство за завършено основно образование (да се носи и оригинала на свидетелството за сверяване);
  • Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Балът за класиране и приемане на кандидатите се формира като сбор от следните елементи:

  • Броя точки от утроената оценка по български език и литература и броя точки от оценката по математика от националното външно оценяване;
  • Оценките по технологии и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати в точки по определена скала.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.


Срокове:
Подаване на документи
за участие:

Обявяване на списъците
с приетите ученици:

Записване на приетите кандидати:
  I етап на  класиране:
03 юли – 07 юли 2020 г.
до 13 юли 2020 г.    до 16 юли 2020 г.
 II етап на  класиране:
         до 16 юли 2020 г.
до 20 юли 2020 г.
 до 22 юли 2020 г.
III етап на  класиране:
24 юли – 27 юли 2020 г.
    29 юли 2020 г.
      30 юли 2020 г.


Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране: до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора): до 10 септември 2020 г.