Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Пазейки традициите – гледаме към бъдещето!


Визия

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии – Шумен е съвременно учебно заведение, в което се осъществява подготовка на специалисти по програмата на средното професионално образование. Теоретичното и практическо обучение на учениците се извършва по учебни планове в пълно съответствие с Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии.

С потенциала на над вековната си история, ПГ по облекло, хранене и химични технологии – Шумен се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители. Учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.

Мисия

 • Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения, и създаване на условия за успешна реализация.
 • Възпитание и обучение според Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните принципи, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят, и изграждане на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.
 • Усвояване и формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Цели, приоритети

 • Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация.
 • Формиране на потребности, интереси и мотивация за учене и самоусъвършенстване през целия живот.
 • Изграждане на физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности.
 • Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в желана територия.
 • Насърчаване и развитие на училищния спорт.
 • Изграждане на подкрепяща среда  гражданско образование и активно партньорство с родители.
 • Усъвършенствана система за професионално ориентиране.
 • Стремеж към непрекъснато подобряване на материално-техническата база на училището.
История

През своето съществуване професионалното образование у нас преминава през различни етапи на развитие занаятчийски училища, техникуми, СПТУ, докато се стигне до съвременните професионални гимназии. По този исторически път преминава и нашето училище.

ПГ по облекло, хранене и химични технологии има сложна и богата история. Началото си води от далечната 1897 г., когато отваря врати Първото девическо училище с основна цел практическо обучение. Приемало различен облик през годините и различни наименования, училището винаги е било в унисон с икономическите потребности на региона.


                                                                                                          Научи повече